Comunicat de presă - Statutul Partidului Liberal Reformator

 •  Comunicate
810 afişări

STATUTUL PARTIDULUI LIBERAL REFORMATOR Adoptat de Congresul Ordinar din 01 - 02 August 2014

588b08d6-b072-4bc9-b3e8-581eb1254fca

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1

Partidul Liberal Reformator este persoana juridica de drept public și își desfășoară activitatea în conformitate cu normele Constituției, ale legislației aplicabile, ale prevederilor prezentului Statut și ale Regulamentelor adoptate pentru aplicarea acestuia.

Art. 2

(1) Denumirea integrală a partidului este Partidul Liberal Reformator, iar denumirea prescurtată este PLR.

(2) Semnul permanent al partidului este conform Anexei nr. 1 și reprezintă o pasăre stilizată, în zbor, separată de o dungă orizontală de textul PLR LIBERALII .

(3) Culorile partidului sunt albastru și alb.

(4) Reprezentarea grafică a semnului permanent este parte integrantă a prezentului Statut. (Anexa 1)

(5) Delegația Permanentă poate modifica sau stabili, după caz, între Congrese, semnul permanent și semnul electoral, în condițiile legii.

(6) Delegația Permanentă poate modifica, între Congrese, culorile și drapelul partidului.

(7) Celelalte specificații tehnice sunt descrise în manualul de identitate vizuală care este aprobat de Delegația Permanentă.

(8) Modificarile aduse semnului permanent vor intra în vigoare conform prevederilor Legii partidelor politice, nr. 14/2003 republicată.

Art. 3

(1) Sediul Central al Partidul Liberal Reformator este in București, Str. Armenească, numărul 35, Sectorul 2.

(2) Adresa Sediului Central poate fi schimbată prin hotărârea Delegației Permanente.

Art. 4

(1) Prezentul Statut al Partidul Liberal Reformator conține principii și norme obligatorii pentru toate organizațiile și pentru toți membrii partidului. Statutul este adoptat și poate fi modificat, cu excepțiile menționate în prezentul Statut doar de către Congresul Ordinar sau Extraordinar al partidului.

(2) Regulamentul de aplicare al Statutului conține proceduri care se adoptă și se modifică numai de către Delegația Permanentă.

CAPITOLUL II OBIECTIVELE PARTIDULUI LIBERAL REFORMATOR

Art. 5

(1) Partidul Liberal Reformator este continuatorul legitim al liberalismului modernizator și reformator, care a construit România modernă și singura forță politică românească ce își asumă necondiționat universalitatea, durabilitatea și actualitatea valorilor liberale. Partidul Liberal Reformator afirmă libertatea individuală ca temei al oricărei organizări politice, sociale, economice și culturale rezonabile și iși propune un proiect politic bazat pe relația dintre libertate, democrație și prosperitate.

Partidul Liberal Reformator urmărește punerea în operă a unui sistem instituțional organizat în jurul drepturilor individuale și dezvoltarea unei comunități politice naționale, întemeiată pe principiile libertăților civile, politice și economice, precum și ale justiției și solidarității sociale.

Valorile inalienabile ale Partidul Liberal Reformator sunt: libertatea de gândire și de exprimare, libertatea presei, cercetarea științifică și educație, libertatea de asociere, dreptul de proprietate, dreptul oricui de a-și alege o ocupație și de a folosi liber venitul rezultat, dreptul la un tratament echitabil, care să asigure condițiile unei vieți decente, dreptul la securitate socială, securitate ecologica si alimentara, dreptul de a trăi într-un sistem de liberă întreprindere, domnia legii.

(2) Partidul Liberal Reformator promovează valorile și interesele naționale, pluralismul politic și consolidarea sistemului democratic și a securității naționale, apărarea drepturilor omului și ale familiei, protecția, garantarea, consolidarea și extinderea proprietății private, schimbul de valori economice și culturale, accesul liber și egal la educație.

(3) În activitatea sa, Partidul Liberal Reformator urmărește numai obiective politice.

Art. 6

(1) Partidul Liberal Reformator este un partid liberal, care va face demersuri pentru afilierea sa la Partidul Liberal, Democrat și Reformator European și la Internaționala Liberală. Partidul Liberal Reformator își asumă istoria și tradiția liberalismului în România, reprezentarea ideilor și valorilor liberale, civice și ale dreptei democratice românești.

(2) În conformitate cu Programul său politic, Partidul Liberal Reformator își propune, conform principiilor liberale, precum și conform valorilor democrației și ale capitalismului, următoarele obiective politice prioritare:

a) garantarea, promovarea și respectarea demnității omului, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor;

b) aplicarea legii și a principiilor de bună guvernare, în scopul consolidării sistemului democratic și al asigurării coeziunii economice și sociale;

c) promovarea și asigurarea separației puterilor în stat;

d) respectarea și asigurarea suveranității naționale, a independenței, unității și integrității României;

e) garantarea proprietății private;

f) restrângerea categoriei bunurilor ce fac obiectul proprietății publice;

g) stimularea liberei inițiative și promovarea unui mediu de afaceri concurențial și competitiv;

h) eliminarea barierelor administrative care împiedică libera circulație a capitalurilor, a serviciilor, a produselor și a persoanelor;

i) reducerea rolului statului prin asigurarea unei autonomii locale bazate pe alocarea descentralizată a resurselor în economie și pe respectarea principiului subsidiarității;

j) apărarea și întărirea autonomiei locale prin promovarea și asigurarea principiilor democrației și ale descentralizării puterii;

k) asigurarea accesului liber și egal al cetățenilor României la educație, încurajarea dezvoltării educației și a cercetării, educarea cetățenilor în spiritul democrației și încurajarea acestora de a participa la viața publică;

l) refacerea și conservarea mediului înconjurător și combaterea poluării, scopul sau principal fiind creșterea calității vieții și dezvoltarea societății românești, pe principiul dezvoltării durabile;

m) combaterea tuturor formelor de discriminare, precum cea bazată pe rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, sex, convingeri sau apartenență la o categorie defavorizată;

n) combaterea corupției, a crimei organizate și a terorismului;

o) asigurarea libertății depline a presei, prin eliminarea oricărui control din partea autorităților publice și a reprezentanților acestora;

p) susținerea tinerei generații prin programe politice care, implementate, reușesc să asigure acestora dreptul la muncă;

q) consolidarea statutului de membru a României în Uniunea Europeană, în condițiile promovării intereselor țării și cu păstrarea identității naționale;

r) respectarea angajamentelor asumate ca țara membră UE și NATO;

s) educarea membrilor societății în spiritul respectului pentru om și natură, al demnității și libertății spirituale;

t) susținerea unor reforme politico-legislative care să încurajeze creșterea demografică, prin stimularea natalității și limitarea migrației economice.

Art. 7

În realizarea obiectivelor sale, Partidul Liberal Reformator desfășoară următoarele activități:

a) consultarea cu cetățenii în toate problemele de interes major;

b) permanenta comunicare cu societatea civilă, prin încurajarea dezbaterilor și a schimbului de idei;

c) elaborarea de proiecte de politici publice și programe în domeniile social, economic, cultural și politic;

d) participarea la alegerile locale, parlamentare, prezidențiale și europene;

e) reprezentarea în Parlamentul României și în Parlamentul European;

f) formarea Guvernului sau participarea la coaliții guvernamentale;

g) reprezentarea în organismele administrației publice la toate nivelurile;

h) editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor sau a altor materiale proprii;

i) încurajarea constituirii de asociații, fundații și cluburi liberale;

j) acțiuni de formare în politică și administrație;

k) acțiuni culturale, sportive și de recreere;

l) colaborarea în implementarea valorilor, obiectivelor și proiectelor sale, atât la nivel național, cât și județean și local, cu Asociația IDEI LIBERE, persoană juridică de drept român, înființată prin încheierea din data de 09.04.2014 la Judecătoria Sector 1, București, partenerul său principal în societatea civilă românească. Sprijinul reciproc al celor două entități juridice este bazat pe valori și idealuri comune.

m) va fi sprijinit de Asociația IDEI LIBERE și de filialele acesteia, cu resurse umane de calitate, cu asistență în fundamentarea politicilor publice, pentru a defini soluții la probleme locale, naționale sau europene.

n) definirea și aplicarea, împreună cu Asociația IDEI LIBERE, a criteriilor pentru recrutarea și selecția candidaților, în vederea ocupării funcțiilor din partid și a funcțiilor de demnități publice.

o) asocierea, în scopul promovării obiectivelor comune, precum și în vederea colaborării eficiente, cu Asociația IDEI LIBERE, în condițiile art. 32 din Legea nr. 14/2003, respectiv, și va include reprezentanți ai Asociației IDEI LIBERE în structurile sale naționale, județene și locale, în măsura în care aceștia dețin calitatea de membri ai partidului.

CAPITOLUL III MEMBRII PARTIDULUI LIBERAL REFORMATOR

Art. 8

Orice persoană cu drept de vot, cu excepția celor cărora le este interzisă prin lege asocierea politică, poate deveni membru al Partidul Liberal Reformator, fără nicio discriminare, dacă îndeplinește următoarele condiții cumulative:

a) acceptă să adere la Statutul, la Codul Etic și la Programul partidului;

b) nu este membru al unui alt partid politic;

c) nu se află în situațiile de interdicție prevăzute de Legea partidelor politice;

d) nu a săvârșit grave abuzuri sau nereguli în funcții publice sau politice;

e) nu îi este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetățenești;

f) cetățenii Uniunii Europene care nu dețin cetățenia română și au domiciliul în România au dreptul să devină membri PLR în aceleași condiții ca și cetățenii români.

Art. 9

(1) Dobândirea calității de membru al Partidul Liberal Reformator se face în temeiul hotărârii de validare a Biroului Politic Local pe baza unei cereri de adeziune (Anexa 2) și a CV-ului tip (Anexa 3) adresate președintelui organizației locale în raza căreia domiciliază, își are reședința sau își desfășoară activitatea solicitantul, conform art. 41, lit. j), hotărâre ce va fi transmisă Biroului Politic Teritorial în termen de 7 zile de la validare.

(2) Pot solicita înscrieri în partid și cetățenii români care domiciliază în străinătate. În cazul acestora, cererea de adeziune se depune la Biroul Politic Teritorial al Sectorului 1, București, și validează de către acesta Hotărârea Biroului Politic Teritorial al Sectorului 1, va fi transmisă în termen de 5 zile de la validare Consiliului de Coordonare al municipiului București.

(3) Reglementarea formalităților de înscriere vor fi detaliate în regulamentul de aplicare a statutului.

(4) În cazul transferului unui membru dintr-o organizație în alta, acesta se realizează în baza unei notificări scrise adresată de persoana în cauză celor două organizații, însoțită de dovada plății cotizației la zi.

(5) Aceste prevederi se aplică și în cazul transferului dintr-o organizație locală într-o filială teritorială de sector al municipiului București sau în cazul transferului între două filiale teritoriale de sector ale municipiului București.

(6) Membrii partidelor care au fost afiliate 'Partidului Liberal, Democrat și Reformator European', 'Internaționalei Liberale', și 'Alianței Democraților și a Liberalilor pentru Europa — ADLE' și membrii asociației 'Idei Libere', care se înscriu în PLR în primele 6 luni de la adoptarea prezentului Statul, își păstrează vechimea politică dobândită în partidul liberal din care a făcut parte anterior.

(7) În cazul fuziunilor, persoana care a fost luată în evidență ca membru PLR pe baza transferului documentelor și prin semnarea fișei de evidență în termen de 90 de zile de la aprobarea fuziunii, își păstrează vechimea dobândită în partidul din care a făcut parte anterior.

(8) În cazuri excepționale, cetățenii pot solicita înscrierea în PLR și prin depunere de adeziuni la sediul central al PLR. Cererea de adeziune poate fi validată de Președintele PLR pe baza unei propuneri făcute de Secretariatul General al PLR.

Art. 10

(1) Membrii Partidul Liberal Reformator sunt egali între ei și au drepturi și obligații în raport cu funcțiile deținute.

(2) Pentru merite deosebite, pentru devotament și abnegație în activitatea îndelungată desfășurată în partid sau pentru promovarea concepțiilor liberale, se poate atribui demnitatea de membru de onoare unor persoane din țară sau din străinătate, având cetățenie româna, indiferent dacă sunt sau nu membri ai Partidul Liberal Reformator.

(3) Pentru modul deosebit în care a condus partidul, a acționat pentru înfăptuirea Programului politic, pentru respectarea Statutului și pentru unitatea și prestigiul partidului se poate atribui demnitatea de președinte de onoare al Partidului Liberal Reformator.

(4) Propunerea privind atribuirea înaltelor demnități prevăzute la alin. 2 și 3 se face de către Biroul Politic Central sau de către Delegațiile Permanente Teritoriale și se aprobă de către Delegația Permanentă a PLR;

(5) Foștii președinți, inclusiv președintele fondator al Partidului, sunt membri de drept ai Biroului Politic Central.

Art. 11

(1) Membrii Partidului Liberal Reformator au următoarele drepturi:

a) să-și exprime în mod liber opiniile în cadrul forurilor partidului;

b) să aibă inițiative politice și posibilitatea de a și le exprima și de a le supune dezbaterii organismelor de conducere ale partidului;

c) să fie informați cu privire la activitatea organizației din care fac parte și cu privire la hotărârile organismelor de conducere locale, teritoriale și centrale;

d) să aleagă și să fie aleși în funcțiile de conducere din partid;

e) să fie propuși și promovați în funcții și demnități publice.

(2) Orice limitare a acestor drepturi, în afara celor legale și statutare, este interzisă și atrage răspunderea disciplinară a celor ce se fac vinovați de ea.

Art. 12

(1) Niciun membru al Partidul Liberal Reformator nu poate îndeplini, concomitent, două funcții de conducere, la același nivel de organizare în partid.

(2) Sunt considerate funcții de conducere: cea de președinte și cea de vicepreședinte ai organismelor de conducere ale partidului, membrii Biroului Politic Central, membrii Biroului Politic Național al Tineretului Liberal Reformator, membrii Biroului Politic Național al Organizației de Femei Liberale Reformatoare.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. 1, un membru al Partidul Liberal Reformator poate îndeplini două funcții de conducere în partid în același timp, doar în situația în care a doua este o funcție interimară.

(4) Membrii Curții de Etică și Arbitraj, ai Comisiei Centrale de Cenzori, ai Comisiilor de Etică Teritoriale, nu pot face parte din niciun organism de conducere al PLR.

Art. 13

Membrii Partidului Liberal Reformator au următoarele obligații:

a) să cunoască și să respecte prevederile Statutului și ale Codului Etic al partidului;

b) să cunoască Programul partidului și să contribuie la înfăptuirea acestuia;

c) să îndeplinească și să respecte hotărârile organismelor de conducere și deciziile Curții de Etica și Arbitraj și ale Comisiilor Teritoriale de Etică și Arbitraj;

d) să participe la activitatea organizației din care fac parte sau a organismelor de conducere în care au fost aleși;

e) să îndeplinească mandatul primit în cazul delegării sau al participării, în numele partidului, la exercitarea funcțiilor sau demnităților publice în care au fost desemnați sau aleși, de care trebuie să se achite cu demnitate, competenta si cinste;

f) să nu exprime public luări de poziție contrare deciziilor sau hotărârilor organismelor statutare ale PLR;

g) să plătească o cotizație lunară.

Art. 14

Calitatea de membru al Partidului Liberal Reformator se pierde prin:

a) demisie;

b) înscrierea în alt partid;

c) aderarea la sau susținerea publică a unui alt partid sau a unei alte doctrine politice;

d) excludere;

e) deces.

Art. 15

(1) Membrii Partidul Liberal Reformator pot demisiona în orice moment, cu efect imediat.

(2) Înscrierea în alt partid politic se asimilează demisiei, cu același efect.

Art. 16

(1) Membrii Partidului Liberal Reformator se pot autosuspenda din calitatea de membru al partidului numai în cazul ocupării unei funcții publice incompatibile cu calitatea de membru al unui partid politic conform legii și numai pe durata îndeplinirii acestora.

(2) Membrii Partidului Liberal Reformator se pot autosuspenda din funcția deținută în partid numai în cazul ocupării unei funcții publice incompatibile cu deținerea unor funcții de conducere în partid, pe o perioadă de maxim 4 ani. Pentru reluarea calității de membru este necesară o cerere scrisă care va fi validată în condiții stipulate de art. 9 din prezentul Statut.

(3) Persoana autosuspendată are obligația respectării prevederilor Codului Etic al PLR.

Art. 17

În cazurile prevăzute de Statut membrii Partidului Liberal Reformator pot fi sancționați, cu acordarea dreptului la opinie și apărare, conform unei proceduri echitabile specificate în Regulament.

Art. 18

Sancțiunea excluderii unui membru din Partidul Liberal Reformator se poate aplica în una din următoarele situații:

a) dacă a încălcat prevederile Statutului;

b) dacă a încălcat hotărârile organismelor de conducere ale partidului;

c) dacă a săvârșit abateri grave de la disciplina partidului, inclusiv prin acțiuni sau declarații publice împotriva hotărârilor luate prin vot de organismele de conducere ale partidului la toate nivelele sau împotriva conducerii partidului la toate nivelele;

d) dacă persoana în cauză a fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate sau i s-a interzis exercitarea drepturilor politice sau cetățenești, prin hotărâre judecătorească definitivă;

e) neplata cotizației pe timp de 6 luni, în mod nejustificat.

Art. 19

Sancțiunea excluderii se propune și se hotărăște astfel:

a) pentru membrii fără funcții în organismele de conducere locale sau în administrația publică locală, la propunerea președintelui organizațiilor locale, prin hotărârea Biroului Politic Local;

b) pentru membrii titulari și cei cu drept de vot consultativ din cadrul Biroului Politic Local, la propunerea Biroului Politic Local, prin hotărârea Biroului Politic Teritorial;

c) pentru membrii titulari și pentru cei cu drept de vot consultativ din cadrul Delegației Permanente Teritoriale (cu excepția președintelui filialei teritoriale), la propunerea Biroului Politic Teritorial, prin hotărârea Delegației Permanente Teritoriale;

d) pentru președintele filialei teritoriale, precum și pentru toți ceilalți membri ai Delegației Permanente (cu excepția membrilor Biroului Politic Central și a Președintelui partidului), la propunerea Biroului Politic Central sau a Delegației Permanente Teritoriale a filialei în care își desfășoară activitatea, prin hotărârea Delegației Permanente;

e) pentru membrii Biroului Politic Central, la propunerea Președintelui partidului, prin hotărârea Delegației Permanente Naționale;

f) pentru Președintele partidului, la propunerea Delegației Permanente, prin hotărârea Congresului partidului;

g) Biroului Politic Teritorial poate propune, iar Delegația Permanentă Teritorială poate hotărî, și pentru cazurile prevăzute la lit. a și b;

h) Biroului Politic Central poate propune, iar Delegația Permanentă poate hotărî, și pentru cazurile prevăzute la lit. a, b și c.

Art. 20

(1) În cazul săvârșirii unor abateri mai puțin grave decât cele prevăzute în art. 18 din Statut, se pot hotărî ca sancțiuni următoarele măsuri disciplinare:

a) avertismentul scris;

b) suspendarea din funcție pe timp limitat;

c) suspendarea — pe cel mult un an — a drepturilor ce decurg din calitatea de membru PLR;

d) retragerea sprijinului politic pentru cei aflați în funcții publice care au presupus un asemenea sprijin politic.

(2) Măsura prevăzută la alin. 1, lit. d se poate cumula cu una din cele prevăzute la alin. 1, lit. a, b si c, precum și cu cea prevăzută la art. 18 din Statut.

(3) Măsura suspendării din funcție și/sau a drepturilor ce decurg din calitatea de membru PLR se poate lua și în cazul trimiterii în judecată penală, pe durata procesului.

(4) Măsurile disciplinare enumerate la alin. 1, 2 și 3 sunt de competența organismelor prevăzute la art. 19 din Statut.

Art. 21

Se socotesc abateri mai puțin grave decât cele prevăzute de art. 18 din Statut și se sancționează cu luarea de măsuri disciplinare:

a) neparticiparea repetată și nemotivată la activitățile organizației sau ale organismului din care face parte;

b) neîndeplinirea sarcinilor primite sau insubordonarea față de organismul de conducere al organizației;

c) încălcarea Codului Etic al PLR;

d) în cazul cumulării abaterilor de la lit. a) și/sau c) și/sau d), se poate aplica sancțiunea prevăzută de art. 18 din prezentul Statut.

Art. 22

(1) Organismele de conducere care pot hotărî sancțiuni se pot sesiza și din oficiu.

(2) Procedura de aplicare și contestare a sancțiunilor se face potrivit Regulamentului de aplicare a Statutului;

(3) Contestarea sancțiunilor se poate face, potrivit Regulamentului de aplicare a Statutului, de către orice membru al partidului;

(4) Sancțiunea intră în vigoare din momentul rămânerii ei definitive.

Art. 23

(1) Persoana care a fost exclusă poate face cerere de reînscriere în Partidul Liberal Reformator, în condițiile prevăzute în art. 9 din Statut, după trecerea unei perioade de minimum un an de la excluderea sa.

(2) Consiliul National Executiv poate acorda derogări.

CAPITOLUL IV ORGANIZAREA PARTIDULUI LIBERAL REFORMATOR DISPOZIȚII GENERALE

Art. 24

(1) Partidul Liberal Reformator este organizat și va funcționa pe întreg teritoriul țării, la nivel local sau de sector al municipiului București, județean, la nivelul municipiului București, național.

(2) Pentru membrii cu domiciliul în afara țării funcționează Organizația PLR Diaspora cu sediul în municipiul București.

(3) În structura internă a partidului există următoarele niveluri de organizare:

a) zonal (secția de votare sau secții de votare reunite);

b) local — comune, orașe și municipii, exclusiv municipiul București;

c) județean — județe, sectoarele municipiului București și diaspora; în plus, în municipiul București funcționează o structură de coordonare în conformitate cu Regulamentul CCMB;

d) național.

Art. 25

Membrii Partidul Liberal Reformator sunt grupați pe criterii teritoriale în:

a) organizații de zonă. Numărul organizațiilor de zonă dintr-o localitate va fi stabilit de către Biroul Politic Teritorial în funcție de numărul secțiilor de votare. Filialele de sector ale municipiului București vor constitui organizații de zonă într-un număr stabilit prin decizia Consiliului de Coordonare al municipiului București;

b) organizații locale (comunale, orășenești și municipale);

c) organizații județene și ale sectoarelor municipiului București, denumite în continuare filiale teritoriale.

Art. 26

(1) Organizațiile zonale se pot constitui dacă au cel puțin 9 membri.

(2) Organizațiile comunale se pot constitui dacă au cel puțin 15 membri.

(3) Organizațiile orășenești, se pot constitui dacă au cel puțin 51 de membri și organizații la nivelul zonal.

(4) Organizațiile municipale se pot constitui dacă au cel puțin 91 de membri și organizații la nivelul zonal.

Art. 27

(1) Filialele teritoriale se pot constitui conform prevederilor aplicabile din Legea partidelor politice.

Art. 28

(1) La nivelul municipiului București funcționează un Consiliu de Coordonare.

(2) Organizarea și funcționarea acestuia vor fi stabilite printr-un Regulament aprobat de Consiliul National Executiv al partidului.

(3) Consiliul de Coordonare este format din 11 membri și are următoarea structură:

a) președinte;

b) 2 vicepreședinți;

c) 6 președinți ai filialelor teritoriale de sector ale municipiului București;

d) președintele TLR București;

e) președintele OFLR București.

(4) Președintele și vicepreședinții Consiliului de Coordonare sunt aleși de către Conferința Municipiului București.

(5) În Consiliul de Coordonare al municipiului București hotărârile se iau cu o majoritate de 7 voturi, în cazul în care nu participă și persoanele menționate la alineatul următor.

(6) La ședințele Consiliului de Coordonare participă, cu drept de vot consultativ, liderii consilierilor municipali, liderii consilierilor de sectoare, primarul și/sau viceprimarii municipiului, primarul și/sau viceprimarii de sector, parlamentarii în exercițiu, care își au cabinetul parlamentar într-unul din sectoarele municipiului București. În cazul participării acestora la Consiliul de Coordonare al municipiului București, hotărârile se iau cu o majoritate simplă.

Art. 29

Consiliul de Coordonare al municipiului București are următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea organizațiilor de sector;

b) coordonează campania electorală în municipiul București;

c) selectează candidații propuși de filialele de sector pentru Consiliul General al municipiului București și înaintează lista acestora către Biroul Politic Central, care o validează sau o modifică, completează și validează, după caz;

d) înaintează Biroului Politic Central candidații, propuși de filialele de sector pentru Camera Deputaților și Senat, din circumscripția electorală București;

e) propune Biroului Politic Central candidații pentru funcțiile de conducere din administrația publică centrală;

f) acordă sau retrage sprijinul politic persoanelor cu funcții de conducere din serviciile publice descentralizate și deconcentrate ale administrației publice din municipiul București;

g) asigură legătura permanentă între filialele de sector și Biroul Politic Central;

h) selectează trei propuneri de candidați pentru funcția de primar general al municipiului București din listele înaintate de Birourile Politice de Sector și le înaintează spre definitivare Biroului Politic Central.

Art. 30

(1) La nivelul fiecărei filiale teritoriale, Biroul Politic Teritorial constituie o structura a Tineretului Liberal Reformator, compusa din membri PLR care nu au implinit vârsta de 35 de ani si care este coordonata de catre acesta. Unde este cazul, se constituie si structuri ale TLR la nivel local, coordonate de catre Birourile Politice Locale.

(2) Membrii TLR care au implinit vârsta de 35 de ani in timpul exercitarii unei functii intr-un organism de conducere al TLR, la orice nivel, pot activa in cadrul TLR pâna la incheierea mandatului respectiv.

(3) Organizarea si functionarea structurilor prevazute la alin. 1 este stabilita printr-un Regulament aprobat de catre Consiliul National Executiv al PLR.

Art. 31

(1) La nivelul fiecarei filiale teritoriale, Birourile Politice constituie Organizatii ale Femeilor Liberale Reformatoare.

(2) Unde este cazul, se constituie si structuri ale OFLR la nivel local, coordonate de catre Birourile Politice Locale.

(3) Organizarea si functionarea structurilor prevazute la alin. 1 este stabilita printr-un Regulament aprobat de catre Consiliul National Executiv al PLR.

Art. 32

(1) La nivelul fiecarei filiale teritoriale, Birourile Politice constituie o structura teritoriala a Ligii Alesilor Locali, compusa din membri care sunt consilieri locali sau judeteni, primari sau viceprimari, presedinti sau vicepresedinti de Consilii Judetene si care este coordonata de catre Biroul Politic Teritorial.

(2) Organizarea si functionarea structurilor prevazute la alin. 1 este stabilita printr-un Regulament aprobat de catre Consiliul National Executiv al PLR.

Art. 33

(1) La nivel local si teritorial, Birourile Politice pot organiza comisii locale ale Partidului Liberal Reformator, corespunzatoare comisiilor nationale, care sa se ocupe de probleme specifice unor anumite categorii sociale sau profesionale — oameni de afaceri, cadre didactice, medici, pensionari etc.

(2) Organizarea si functionarea structurilor prevazute la alin. 1 este stabilita printr-un Regulament aprobat de catre Consiliul National Executiv al PLR.

CAPITOLUL V STRUCTURA ORGANIZATORICA LA NIVEL LOCAL COMUNA, ORAS SI MUNICIPIU

Art. 34

Organizatiile zonale, locale — comunale, orasenesti sau municipale — ale Partidul Liberal Reformator au urmatoarele obiective:

a) sa elaboreze propuneri, proiecte si programe de dezvoltare locala;

b) sa se ocupe de informarea, pregatirea si specializarea reprezentantilor si candidatilor PLR in probleme de administratie publica;

c) sa prezinte si sa faca cunoscuta pozitia PLR in problemele de interes public, national sau local;

d) sa creasca numarul de membri aderenti, de sustinatori, de simpatizanti si de votanti;

e) sa asigure resursele umane, materiale (sediu, dotari) si financiare (cotizatii, donatii), necesare desfasurarii activitatii proprii;

f) sa elaboreze si sa fundamenteze pozitia organizatiei locale si a alesilor locali in problemele si deciziile de interes local;

g) sa coordoneze activitatea alesilor locali in structurile administratiei publice locale in care au fost alesi;

h) sa formeze o baza de date proprie cu privire la nevoile si resursele locale.

Art. 35

La nivelul organizatiilor locale, Partidul Liberal Reformator are urmatoarele organisme de conducere:

a) Adunarea Generala a membrilor organizatiei;

b) Biroul Politic — la nivel zonal, comunal, orasenesc sau municipal.

Art. 36

(1) Adunarea Generala a membrilor organizatiei locale se intruneste cel putin o data pe an si ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului Politic Local, a Biroului Politic Teritorial sau din proprie initiativa, la cererea majoritatii simple din numarul membrilor organizatiei.

(2) In situatii deosebite, precum alegeri anticipate, Congres Extraordinar, aliante sau fuziuni, initiative politice de interes national major, Biroul Politic Teritorial are obligatia sa informeze si sa consulte Delegatia Permanenta Teritoriala, iar Hotararile Delegatiei Permanente Teritoriale vor fi transmise, in scris, catre conducerea centrala a partidului, iar reprezentantii filialei teritoriale au obligatia sa respecte mandatul primit de la forurile de conducere la nivel central.

Art. 37

(1) Adunarea Generala a membrilor organizatiei locale are urmatoarele atributii:

a) analizeaza activitatea desfasurata de organele de conducere alese, precum si a membrilor alesi sau numiti in administratia locala si aproba programele de activitate ale acestora;

b) alege membrii Biroului Politic pe o perioada de 4 ani si ii revoca atunci când aceasta se impune. Revocarea o poate cere Biroul Politic Teritorial sau la cererea a o treime din membrii cu drept de vot ai organizatiei;

c) alege membrii Consililor Teritoriale de Etica si Arbitraj pe o perioada de 4 ani;

d) aproba, la nivel local, masurile necesare realizarii Programului si strategiei partidului;

e) valideaza masurile organizatorice necesare dezvoltarii organizatiei;

f) dezbate si aproba raportul de gestiune si acorda descarcare pentru executia bugetara;

g) aproba listele de candidati pentru alegerile locale (primar si consilieri locali) propuse de catre Birourile Politice Locale si le supune spre aprobare si validare Birourilor Politice Judetene si Delegatiei Permanente Teritoriale cand au obtinut rezultate sub media nationala a ultimului tur de scrutin si, spre informare, cand a obtinut rezultate peste media nationala a ultimului tur de scrutin;

h) alege delegatii la Conferinta Teritoriala.

(2) Adunarea Generala este organism deliberativ.

Art. 38

(1) Biroul Politic al organizatiei zonale este format din 5-7 membri cu structura: presedinte, vicepresedinte, secretar si 2-4 membri, ?i 2 membri supleanti.

(2) Biroul Politic comunal este format din 7-9 membri cu urmatoarea structura: presedinte, vicepresedinte, secretar-trezorier si 4-6 membri, si 2 membri supleanti.

(3) Biroul Politic orasenesc este format din 15 membri cu urmatoarea structura: presedinte, 3 vicepresedinti, secretar-trezorier si 11 membri, si 5 membri supleanti.

(4) Biroul Politic municipal este format din 19 membri cu urmatoarea structura: presedinte, 5 vicepresedinti, secretar-trezorier si 13 membri, si 6 membri supleanti

(5) Biroul Politic municipal din municipiile resedinta de judet este format din 27 membri cu urmatoarea structura: presedinte, 7 vicepresedinti, secretar-trezorier si 18 membri, si 9 membri supleanti.

(6) Secretarul organizatiei trebuie sa fie membru al partidului, si se numeste de catre Biroul Politic Teritorial, la propunerea Presedintelui Filialei si are drept de vot.

Art. 39

(1) Birourile Politice Locale ale organizatiei zonale sunt alese de către Adunarea Generala a membrilor la nivelul respectiv si se intrunesc o data pe luna si ori de câte ori este cazul, la convocarea presedintilor, a Biroului Politic Local sau la cererea majoritatii simple din numarul membrilor lor.

(2) Birourile Politice Locale comunale, orasenesti si municipale se intrunesc de doua ori pe luna si ori de câte ori este cazul, la convocarea presedintilor, a Biroului Politic Teritorial sau la cererea majoritatii simple din numarul membrilor lor.

(3) Biroul Politic Local al municipiului resedinta de judet se intruneste saptamânal si ori de câte ori este cazul, la convocarea presedintelui, a Biroului Politic Teritorial sau la cererea majoritatii simple din numarul membrilor lor.

Art. 40

(1) La sedintele Birourilor Politice Locale comunale, orasenesti si municipale participa, cu drept de vot consultativ, membrii supleanti, precum si consilierii locali in exercitiu. Mai participa, fara drept de vot, si Presedintele Consiliului Teritorial de Etica si Arbitraj,

(2) Primarul, Viceprimarul, Presedintele TRL si presedintele OFLR la nivel local, sunt membri de drept al Biroului Politic Local.

(3) La sedintele Birourilor Politice Locale pot participa, la invitatia Presedintelui, alti membri ai organizatiei sau ai partidului precum si alti invitati.

Art. 41

(1) Biroul Politic Local are urmatoarele atributii:

a) planifica, conduce, coordoneaza si monitorizeaza activitatea organizatiei locale in intervalul dintre Adunarile Generale;

b) valideaza sau invalideaza rezultatele alegerilor in organizatiile zonale;

c) evalueaza conducerea operativa a organizatiilor zonale.

d) pregateste selectia de candidati pentru alegerile locale;

e) organizeaza campaniile electorale la nivel local si raspunde in fata Biroului Politic Teritorial de indeplinirea obiectivelor electorale;

f) contribuie la intocmirea proiectelor de dezvoltare locala;

g) efectueaza selectia si propune Adunarii Generale listele de candidati pentru alegerile locale — primari si consilieri locali — si le transmite spre definitivare Biroului Politic Teritorial;

h) efectueaza selectia listelor de candidati pentru consilierii locali propusi de organizatiile zonale si le supune aprobarii Adunarii Generale;

i) intocmeste evidenta membrilor organizatiei si urmareste incasarea cotizatiilor;

j) aproba cererile de inscriere in organizatie;

k) gestioneaza mijloacele financiare si materiale ale organizatiei;

l) indeplineste hotarârile organismelor de conducere superioare;

m) organizeaza activitatile necesare indeplinirii atributiunilor sale;

n) propune Biroului Politic Teritorial aplicarea de sanctiuni;

o) propune Biroului Politic Teritorial cooptarea de membri in Biroul Politic Local in cazul unor regrupari ale fortelor politice la nivel local.

(2) Presedintele Biroului Politic Local este presedintele organizatiei si reprezinta partidul in relatiile oficiale in zona lui de activitate, prezideaza sedintele Biroului Politic Local si ale Adunarii Generale si participa la sedintele Delegatiei Permanente Teritoriale, pe care o informeaza permanent cu privire la activitatea sau la evenimentele petrecute in organizatia pe care o conduce.

CAPITOLUL VI STRUCTURA ORGANIZATORICA LA NIVELUL FILIALELOR TERITORIALE

Art. 42

(1) La nivel judetean si al sectoarelor municipiului Bucuresti Partidul Liberal Reformator are urmatoarele organisme de conducere:

a) Conferinta filialei teritoriale;

b) Delegatia Permanenta Teritoriala (Judeteana sau de Sector);

c) Biroul Politic Teritorial (Judetean sau de Sector).

(2) La nivelul municipiului Bucuresti functioneaza Conferinta municipala si Consiliul de Coordonare.

Art. 43

(1) Conferinta filialei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, este compusa din:

a) membrii Delegatiei Permanente Judetene, respectiv membrii Delegatiei Permanente de Sector al municipiului Bucuresti;

b) delegatii organizatiilor locale, respectiv ai organizatiilor zonale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, conform unei norme de reprezentare stabilita de Birourile Politice Teritoriale.

(2) Norme de reprezentare se stabileste in functie de numarul membrilor organizatiilor locale precum si in functie de rezultatele obtinute la alegerile locale, parlamentare si europene.

Art. 44

(1) Conferinta filialei teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti se intruneste o data la doi ani si ori de câte ori este cazul, la convocarea Biroului Politic Teritorial, respectiv a Consiliului de Coordonare al municipiului Bucuresti, sau la cererea a mai mult de jumatate din numarul organizatiilor locale, respectiv a mai mult de jumatate din filialele de sector, ori la decizia Biroului Politic Central.

(2) In perioada dintre constituirea filialei teritoriale si data organizarii de alegeri pentru functiile de conducere la nivelul filialei, conducerea este asigurata cu caracter interimar de un Presedinte Interimar, de un Birou Politic Interimar si de Delegatia Permanenta constituita conform prevederilor art. 46 din prezentul Statut. In perioadele de interimat, pentru desemnarea delegatilor la Congresele ordinare sau extraordinare, in urma convocarilor, se intruneste de urgenta Delegatia Permanenta cu participarea obligatorie a Presedintelui Interimar si se valideaza prin vot secret, conform normei de reprezentare si proportional cu numarul de membri, delegatii la Congres.

Art. 45

(1) Conferinta filialei teritoriale are urmatoarele atributii de conducere:

a) hotaraste masurile de realizare a Programului si a strategiei partidului la nivel teritorial;

b) aproba si sustine elaborarea si participarea conducerii locale la proiectele si programele de dezvoltare regionala si locala;

c) coordoneaza si definitiveaza modalitatile de integrare a specialistilor locali in proiectele si programele aflate in lucru la nivel national;

d) alege presedintele filialei teritoriale;

e) alege prin vot, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi, 3 judecatori ai Consiliului Teritorial de Etica si Arbitraj. Presedintele Consiliului Teritorial de Etica si Arbitraj este ales de cei 3 judecatori prin vot secret;

f) alege prin vot, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi, 3 membri ai Comisiei Teritoriale de Cenzori. Presedintele Comisiei Teritoriale de Cenzori este ales de cei 3 membri prin vot secret;

g) dezbate raportul Comisiei de Cenzori si acorda descarcare pentru executia bugetara;

h) analizeaza activitatea organelor de conducere pe care le-au ales si a reprezentantilor numiti sau alesi in administratia publica locala si dispune masurile necesare pentru mai buna reprezentare politica;

i) evalueaza activitatea reprezentantilor in Parlament si asigura modalitatile de sustinere a intereselor locale.

(2) Conferinta Municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:

a) alege presedintele si vicepresedintii Consiliului de Coordonare;

b) hotaraste masurile de realizare a Programului si a strategiei partidului la nivelul municipiului Bucuresti;

c) aproba si sustine elaborarea si participarea conducerii locale la proiectele si programele de dezvoltare pentru municipiul Bucuresti;

d) analizeaza activitatea organelor de conducere pe care le-a ales si a reprezentantilor numiti sau alesi in administratia locala si dispune masurile necesare pentru o mai buna reprezentare politica;

e) analizeaza activitatea reprezentantilor in Parlament si asigura modalitatile de sustinere a intereselor municipiului Bucuresti.

Art. 46

Delegatia Permanenta Teritoriala este compusa din:

a) membrii Biroului Politic Teritorial;

b) presedintele, vicepresedintii si secretarul coordonator ai organizatiei municipiului resedinta de judet;

c) presedintii organizatiilor locale (zonale, comunale, orasenesti si municipale) subordonate;

d) consilierii judeteni, respectiv de sector ai municipiului Bucuresti;

e) toti consilierii locali;

f) parlamentarii, presedintii si vicepresedintii Consiliilor Judetene, primarii si viceprimarii, membri ai PLR;

g) vicepresedintele Consiliului Teritorial de Etica si Arbitraj;

h) presedintele si un vicepresedinte TLR la nivel teritorial;

i) presedinta si o vicepresedinta OFLR la nivel teritorial;

j) presedintele Ligii Alesilor Locali;

k) presedintii structurilor care se ocupa de probleme specifice infiintate conform art. 34 din Statut.

Art. 47

Delegatia Permanenta Teritoriala se intruneste o data pe trimestru si ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui filialei teritoriale, fie pe baza hotarârii Biroului Politic Teritorial, fie la cererea majoritatii simple a numarului membrilor sai.

Art. 48

Delegatia Permanenta Teritoriala are urmatoarele atributii:

a) analizeaza activitatea organelor de conducere locale alese, a parlamentarilor si a reprezentantilor numiti sau alesi in administratia publica locala;

b) indeplineste hotarârile conducerii centrale a partidului si asigura punerea in aplicare a masurilor pentru realizarea Programului si a strategiei partidului;

c) stabileste prioritatile de dezvoltare locala, proiectele si programele, precum si modalitatile de implicare a structurilor si a organelor locale in realizarea lor efectiva;

d) evalueaza dezvoltarea structurilor din teritoriu in ce priveste numarul de membri, activitatea, audienta reprezentantilor locali, dotarea logistica si materiala precum si asigurarea mijloacelor financiare necesare unei bune functionari si reprezentari;

e) valideaza listele de candidati pentru consilierii judeteni, respectiv pentru consilierii de sector ai municipiului Bucuresti, propuse de catre Biroul Politic Teritorial;

f) valideaza lista de candidati pentru primari aprobata de Adunarea Generala si definitivata de Biroul Politic Teritorial, cu exceptia municipiilor resedinta de judet;

g) propune spre validare Delegatiei Permanente Nationale listele de candidati pentru presedintii Consiliilor Judetene si pentru primarii municipiilor resedinta de judet;

h) hotaraste cu privire la sanctiunile propuse de catre Biroul Politic Teritorial;

i) alege delegatii la Congres la propunerea Biroului Politic Teritorial;

j) aproba si transmite spre validare Delegatiei Permanente National candidatii pentru alegerile parlamentare, in cazul filialelor teritoriale care au obtinut la ultimele alegeri rezultate electorale peste media nationala a partidului, la votul pentru lista de consilieri judeteni si la votul pentru Parlamentul European;

k) aproba si propune Biroului Politic Central candidatii pentru alegerile parlamentare, in cazul filialelor teritoriale care au obtinut la ultimele alegeri rezultate electorale sub media nationala a partidului, la votul pentru lista de consilieri judeteni si la votul pentru Parlamentul European;

l) in cazuri exceptionale, aproba cooptarea in functii, peste structura aleasa, a unor personalitati locale care s-au inscris in partid, la propunerea Biroului Politic Teritorial;

m) in situatii cu totul deosebite, când organismele de conducere la nivel local activeaza ineficient sau in afara prevederilor Statutului sau a strategiei partidului, poate hotari dizolvarea Biroului Politic Local sau demiterea presedintelui acestuia.

Art. 49

Biroul Politic Teritorial este organismul de conducere executiv la nivel judetean sau de sector al municipiului Bucuresti si este format dintr-un numar impar de membri, alesi in conformitate cu prevederile art. 45, lit. d si e cu urmatoare structura:

a) presedinte;

b) 9 vicepresedinti;

c) secretar coordonator, numit de Presedinte in conditiile articolului 38, alin. 6;

d) 23 membri, 11 supleanti;

e) Presedintele Consiliului Teritorial de Etica si Arbitraj (fara drept de vot);

f) Presedintele organizatiei locale a TLR;

g) Presedinta organizatiei locale a FLR;

Art. 50

(1) Biroul Politic Teritorial asigura conducerea curenta a filialei, se intruneste saptamânal sau de ori de câte ori este nevoie la convocarea presedintelui sau la cererea majoritatii simple a numarului membrilor sai.

(2) In absenta presedintelui sedintele vor fi conduse de catre unul dintre vicepresedinti, desemnat de acesta.

(3) La sedinte participa, cu drept de vot, parlamentarii, presedintele Consiliului Judetean, primarul municipiului resedinta de judet sau cel de sector al municipiului Bucuresti, , presedintele TLR, presedinta OFLR si presedintele LAL.

(4) La sedinte mai participa fara drept de vot, si Presedintele Comisiei Teritoriale, consilierii municipali si locali.

(5) La sedinte pot participa la invitatia presedintelui, cu drept de vot consultativ, membrii supleanti, vicepresedintii Consiliului Judetean, viceprimarii municipiilor resedinta de judet sau de sector ai municipiului Bucuresti, si alti demnitari ai PLR din filiala respectiva.

Art. 51

(1) Biroul Politic Teritorial are urmatoarele atributii:

a) aplica linia politica de actiune stabilita de forurile de conducere superioara ale partidului;

b) coordoneaza, planifica si monitorizeaza activitatea filialei, precum si a organizatiilor locale intre sedintele Delegatiei Permanente Teritoriale;

c) propune Delegatiei Permanente Teritoriale lista delegatilor pentru participarea la Congres;

d) hotaraste convocarea Adunarilor Generale când e cazul;

e) stabileste strategia campaniilor electorale la nivel judetean, organizeaza campaniile electorale si raspunde in fata Delegatiei Permanente de indeplinirea obiectivelor electorale;

f) convoaca Conferinta filialei teritoriale si stabileste norma de reprezentare la aceasta;

g) urmareste incasarea cotizatiilor de la organizatiile locale;

h) valideaza propunerea presedintelui de numire sau revocare a membrilor partidului in functiile de la nivel judetean, respectiv de sector al municipiului Bucuresti;

i) intocmeste listele cu propunerile de candidati pentru functiile din administratia publica centrala si le inainteaza spre validare Delegatiei Permanente Nationala;

j) conduce campania electorala potrivit strategiei electorale aprobate de Delegatia Permanenta Teritoriala;

k) aproba propunerile de cooptare de membri in Birourile Politice Locale in cazul unor regrupari ale fortelor politice la nivel local;

l) propune Delegatiei Permanente Teritoriale cooptarea de membri in Biroul Politic Teritorial in cazul unor regrupari ale fortelor politice la nivel teritorial;

m) in cazuri exceptionale propune Delegatiei Permanente Teritoriale cooptarea in functii, peste structura aleasa, a unor personalitati locale care s-au inscris in partid;

n) hotaraste excluderea in conditiile prevazute la art. 19 din Statut;

o) organizeaza cercuri de studii, biblioteci, conferinte, intruniri si alte asemenea activitati;

p) solicita organizatiilor locale din 6 in 6 luni rapoarte scrise despre activitatea alesilor locali.

(2) Pe lânga atributiile enumerate la alin. 1 al acestui articol Biroul Politic Judetean are urmatoarele atributii:

a) numeste Birouri Locale Interimare sau, in cazul organizatiilor in curs de constituire, nuclee de conducere;

b) valideaza sau invalideaza rezultatele alegerilor in organizatiile locale;

c) definitiveaza si valideaza listele de candidati pentru consilieri locali propuse de catre Birourile Politice Locale si aprobate de Adunarile Generale;

d) ordoneaza si definitiveaza lista candidatilor pentru consiliul judetean si pentru primari pe care o propune spre validare Delegatiei Permanente Teritoriale;

e) stabileste propunerile de candidati pentru alegerile parlamentare, pe care le inainteaza Delegatiei Permanente Teritoriale;

f) imputerniceste organizatiile locale pentru a-si tine evidenta financiar-contabila proprie.

(3) Pe lânga atributiile enumerate la alin. 1 al acestui articol Biroul Politic de Sector are urmatoarele atributii:

a) selecteaza si aproba lista de candidati pentru consilieri de sector si pentru primari de sector;

b) selecteaza lista de candidati pentru consilieri generali ai municipiului Bucuresti, pe care o definitiveaza si aproba Consiliul de Coordonare al municipiului Bucuresti;

c) selecteaza si propune Consiliului de Coordonare al municipiului Bucuresti o lista de candidati pentru functia de primar general al municipiului Bucuresti;

d) selecteaza si propune Consiliului de Coordonare al municipiului Bucuresti candidatii pentru Camera Deputatilor si Senat in circumscriptia electorala Bucuresti.

Art. 52

(1) Presedintele filialei teritoriale reprezinta partidul in relatiile oficiale din zona lui de activitate.

(2) Presedintele filialei teritoriale este de drept si presedintele Biroului Politic Teritorial si are urmatoarele atributii specifice:

a) prezideaza sedintele organizatiilor la care participa, informând pe membrii acestora cu privire la activitatea pe care o desfasoara;

b) supune aprobarii organismelor de conducere teritoriale masurile pentru aplicarea hotarârilor conducerii centrale a partidului;

c) propune Biroului Politic Teritorial numirea sau revocarea membrilor partidului in functiile de la nivel judetean, respectiv de sector al municipiului Bucuresti;

d) propune cooptarea de membri supleanti in organismele de conducere teritoriale pe locurile devenite vacante, pâna la organizarea de noi alegeri;

e) participa, in mod obligatoriu, la sedintele Delegatiei Permanente si raspunde la toate convocarile conducerii centrale;

f) informeaza periodic Biroul Politic Central si Delegatia Permanenta Nationala , cu datele solicitate de catre acesta, si organismele de conducere teritoriale cu privire la activitatea filialei si la evenimentele importante din zona sa de activitate;

g) stabileste schema organizatorica a aparatului de lucru al partidului la nivel judetean, respectiv de sector al municipiului Bucuresti si angajeaza personalul necesar acestui aparat;

h) raspunde de gestiunea bunurilor mobile si a fondurilor partidului;

i) stabileste si negociaza reprezentarea partidului in institutiile si organismele care functioneaza la nivel judetean sau de sector al municipiului Bucuresti;

j) conduce negocierile politice purtate la nivel teritorial impreuna cu echipe pe care le formeaza dintre membrii Biroului Politic Teritorial.

CAPITOLUL VII ORGANIZAREA LA NIVEL NATIONAL

Art. 53

La nivel national Partidul Liberal Reformator are urmatoarele organisme de conducere:

a) Congresul (Adunarea Generala a delegatilor membrilor partidului);

b) Delegatia Permanenta Nationala;

c) Consiliul National Executiv;

d) Biroul Politic Central;

e) Biroul Politic Executiv;

f) Presedintele;

Art. 54

Congresul este forul suprem de conducere si decizie al Partidului Liberal Reformator, la nivel national, si se compune din:

a) delegatii alesi de filialele teritoriale;

b) membrii Delegatiei Permanente.

Art. 55

(1) Congresul Ordinar se intruneste o data la patru ani.

(2) Congresul Extraordinar se intruneste ori de câte ori este nevoie in conditiile prevazute de prezentul Statut.

Art. 56

(1) Convocarea Congresului se face de catre Delegatia Permanenta, la cererea Biroului Politic Central sau la cererea a mai mult de jumatate din Delegatiile Permanente Teritoriale.

(2) Delegatia Permanenta stabileste data, locul, ordinea de zi, precum si numarul si norma de reprezentare a delegatilor membrilor filialelor teritoriale.

(3) Pentru Congresul Ordinar, convocarea se face cu cel putin 60 de zile, iar pentru Congresul Extraordinar, cu cel putin 30 de zile inainte de data fixata pentru tinerea Congresului.

(4) Norma de reprezentare se stabileste in functie de numarul membrilor filialelor teritoriale, potrivit prevederilor Legii partidelor politice, precum si in functie de rezultatele obtinute la alegerile locale, parlamentare si europene anterioare.

Art. 57

Congresul este legal constituit daca sunt prezenti mai mult de jumatate plus unu din numarul delegatilor. Pentru motive de urgenta, termenele de convocare a Congreselor Ordinare sau Extraordinare precizate la art. 56, alin. 3), pot fi acoperite prin participarea a minim trei patrimi din delegatii trimisi de filialele legal si statutar constituite, conditie in care un Congres va fi considerat ca fiind convocat statutar si fara respectarea termenelor mai sus precizate.

Art. 58

(1) Lucrarile Congresului sunt deschise de catre Presedintele PLR, care prezinta ordinea de zi spre aprobare.

(2) Documentele prezentate Congresului sunt supuse dezbaterii si aprobarii prin vot.

(3) In cazul in care Congresul este convocat si pentru alegeri, Biroul Politic Central isi depune mandatul, iar pâna la alegerea noului Presedinte, lucrarile Congresului vor fi conduse in continuare de catre un prezidiu format din trei membri si patru secretari alesi de catre delegatii la Congres.

(4) Dupa alegerea Presedintelui, acesta va prelua conducerea lucrarilor Congresului, asistat de membrii prezidiului si de secretari.

Art. 59

(1) Secretarii vor intocmi procese-verbale ale dezbaterilor si hotarârilor, care devin documentele oficiale ale Congresului.

(2) Procesele-verbale si hotarârile Congresului vor fi semnate de catre Presedintele ales al partidului si de catre secretariatul tehnic.

Art. 60

(1) Congresul partidului are urmatoarele atributii:

a) adopta si/sau modifica Statutul partidului, la propunerea Delegatiei Permanente;

b) alege Presedintele partidului;

c) alege uninominal cei 44 de membri titulari ai Biroului Politic Central; adopta strategia si Programul politic ale partidului prezentate de Presedintele ales;

d) alege prin vot, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute, 13 judecatori ai Curtii de Etica si Arbitraj precum si pe cei 8 judecatori supleanti. Presedintele Curtii de Etica si Arbitraj este ales, prin vot secret, de cei 13 judecatori;

e) alege prin vot, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute, 5 membri ai Comisiei de Cenzori, si 3 membri supleanti. Presedintele Comisiei Centrale de Cenzori este ales, prin vot secret, de cei 5 membri;

f) hotaraste asupra raportului Biroului Politic Central, prezentat de catre Presedintele partidului;

g) hotaraste asupra raportului prezentat de presedintele Comisiei Centrale de Cenzori si asupra raportului prezentat de presedintele Curtii de Etica si Arbitraj;

h) revoca din functie sau sanctioneaza Presedintele partidului la propunerea Delegatiei Permanente.

(2) In cazul in care intre Congrese se schimba cadrul legislativ privind partidele politice, Delegatia Permanenta este mandatata de drept sa modifice prezentul Statut, numai pentru punerea de acord cu dispozitiile legale.

(3) In cazuri de urgenta, Congresul, legal constituit, poate inlocui din punct de vedere decizional oricare dintre celelalte organisme de conducere, atributiile fiind transferate imediat, prin simpla introducere pe ordinea de zi a dezbaterilor, a oricareia din atributiile specifice ale celorlalte organisme de conducere. O astfel de decizie este validata si devine obligatorie prin votul majoritatii simple a participantilor cu drept de vot la Congresul legal constituit.

Art. 61

(1) Delegația Permanentă exercită conducerea partidului dintre Congrese și este compusă din:

a) Biroul Politic Central;

b) Președintii filialelor teritoriale,

c) Presedintele Senatului PLR;

d) parlamentarii;

e) parlamentarii europeni;

f) miniștrii;

g) comisarul european;

h) președinții și vicepreședinții Consiliilor Județene membri PLR;

i) primarii și viceprimarii municipiilor reședință de județ, de sectoare și primarul și viceprimarul general al municipiului București membri PLR;

j) membrii de onoare ai partidului;

k) președintele Ligii Aleșilor Locali PLR;

l) președintele Consiliului de Coordonare al Municipiului București;

m) Președinții comisiilor de specialitate;

n) secretarii generali adjuncți;

o) secretarii executivi;

p) secretarul pentru relațiile internaționale.

(2) In cazul in care o filiala teritoriala nu are minim 3 reprezentati in Delegatia Permanenta, incluzandu-l pe presedintele filialei, conform enumerarii de la a) — s) de mai sus, se va completa pana la numarul minim de 3 prin desemnarea a altor 2 membri care sa reprezinte filiala in Delegatia Permanenta.

Art. 62

Delegatia Permanenta se intruneste o data la trei luni sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Presedintelui PLR, a Biroului Politic Central, sau a majoritatii simple a numarului membrilor acestuia.

Art. 63

Delegatia Permanenta are urmatoarele atributii:

a) adopta masurile ce se impun pentru indeplinirea hotarârilor Congresului;

b) adopta si aplica, la propunera Biroului Politic Central, strategia politica a PLR atat prin Programul de guvernare, cat si prin programele si politicile sectoriale ale partidului, in functie de evolutia social-politica a tarii;

c) aproba fuziunile si aliantele cu partide politice, precum si orice alte intelegeri politice negociate si propuse de Biroul Politic Central;

d) intre Congrese, stabileste semnul electoral si modifica semnul permanent al partidului;

e) desemneaza candidatul PLR la functia de Presedinte al României;

f) stabileste candidatul partidului la functia de prim ministru, la propunerea Biroului Politic Central;

g) stabileste candidatul la functia de presedinte al Camerei Deputatilor si pe cel la functia de presedinte al Senatului;

h) analizeaza si aproba rapoartele de activitate ale Biroului Politic Executiv si a Biroului Politic Central, ale grupurilor parlamentare si ale parlamentarilor europeni;

i) convoaca si stabileste data, locul, numarul si norma de reprezentare pentru delegatiile la Congres si propune ordinea de zi a acestuia.

Art. 64

Delegatia Permanenta poate fi investita cu orice alte atributii ale Consiliului National Executiv sau ale Biroul Politic Central, in cazurile in care este investita pentru cazuri de imposibilitate de constituire in conditii statutare ale celor doua organisme ori prin decizie de dezinvestire, si prin care aceste atributii se transfera spre competenta de solutionare, de catre Consiliul National Executiv sau de catre Biroul Politic Central.

Art. 65

Consiliul National Executiv este forul de dezbatere si decizie al Partidului Liberal Reformator intre sedintele Delegatiei Permanente si este compus din:

a) Biroul Politic Central;

b) Parlamentarii, parlamentarii europeni, ministri, comisarul european, presedintii consiliilor judetene, primarii muncipiilor resedinte de judet, primarii de sectoare ale municipiului Bucuresti si Primarul General al municipiului Bucuresti, in cazul in care nu sunt membri alesi ai Biroului Politic Central;

c) presedinti filialelor teritoriale care nu sunt membrii ai Biroului Politic Central;

d) secretarul general PLR;

e) presedintele Consiliului de Coordonare al Municipiului Bucuresti, si presedintele LAL.

f) Presedintii comisiilor de specialitate.

Art. 66

(1) Consiliul National Executiv se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, inaintea sedintei Delegatiei Permanente, la convocarea Presedintelui, a Biroului Politic Central sau a mai mult de jumatate din membrii sai.

(2) La sedintele Consiliului National Executiv participa numai membrii sai titulari, care nu pot fi inlocuiti.

(3)La nevoie, cu aprobarea Consiliului, Presedintele poate invita anumite persoane sa participe la dezbateri.

Art. 67

Consiliul National Executiv are urmatoarele atributii:

a) aproba ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Delegatiei Permenente la propunerea Biroului Politic Central;

b) analizeaza, coordoneaza si sprijina activitatea filialelor si dispune masurile ce se impun;

c) rezolva problemele organizatorice curente;

d) coordoneaza modul de pregatire si desfasurare a campaniilor electorale, la propunerea Biroului Politic Central;

e) in cazuri exceptionale, aproba cooptarea in functii, in oricare dintre organismele de conducere ale Partidului mentionate la art.53 lit.c), d) si e), peste structura aleasa, a unor parlamentari, si/sau personalitati care s-au inscris in partid

Trimite-ne comunicatul tau

AGERPRES nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile conţinute de comunicatele primite şi publicate în fluxul de ştiri sau pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii inexacte/false transmise de către emitenţii comunicatelor de presă.

AGERPRES îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări injurioase, atacuri la persoană şi/sau acuzaţii, încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – marketing@agerpres.ro.

Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.

Comentează


Articole recomandate


Știrile momentului

Ultimele comunicate

Cele mai citite comunicate

Tu actualizezi lumea.

Ai filmat sau fotografiat un eveniment ieșit din comun? Noi îţi publicăm știrea.

Află mai multe